Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

 

  1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľIDW s.r.o. , internetový obchod www.Exinshop.sk so sídlom Partizánska 393/15, 956 17 , Solčany v zastúpení konateľom spoločnosti - Ľubomír Lacika

  2. Zoznam spracovávaných osobných údajov : meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, v prípade ,že sa jedná o právnické osoby – názov spoločnosti, IČO, DIČ, DIČDPH.

  3. Účely spracúvania osobných údajov: spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, doručenie objednávky,spätná väzba od zákazníka – hodnotenie spokojnosti. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

  4. Príjemcovia – príjemcom osobných údajov je

  a) prevádzkovateľ - IDW s.r.o. , internetový obchod Exinshop.sk so sídlom Partizánska 393/15, 956 17 , Solčany

  b) účtovníčka, účtovnícka firma

  c) kuriérska spoločcnoť – DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Priemyselná 4, 040 01 Košice, TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 05 Nitra, Poštový-kuriér - LASER-SK, spol. s r.o., Stöcklova 14, 085 01 Bardejov

  d) Nákupný portál a porovnávač cien - Heureka Shopping s.r.o , Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika

  e) Partnerská spoločnosť – veľkoobchod : AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. , Panónska 42 , 851 01 Bratislava. (Pre úrýchlenie dodania tovaru priamo z veľkoobchodu)

  5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, názov spoločnosti, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

  6. Doba uchovávania osobných údajov – Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

  7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Zákazník dáva súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov vyplnených pri registrácii alebo objednávke v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dáva zákazník na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

Vaše súkromie rešpektujeme. Pokiaľ Vám máme poskytnúť kvalitné služby potrebujeme k tomu niektoré Vaše osobné údaje. Údaje sú v našej databáze chránené pred zneužitím. Každý zákazník musí pri registrácii uviesť:

  • meno a priezvisko

  • kompletnú adresu ( Prípadne adresu, ktorá má byť uvedená na faktúre)

  • email (Slúži na prípadnú komunikáciu so zákazníkom.)

  • telefónne číslo ( Povinný údaj - slúži na komunikáciu so zákazníkom a pre kontaktovanie kurierskou službou pri dodávke tovaru.)

 

Pokiaľ nakupujete ako živnostník alebo firma je nutné uviesť ešte nasledovné údaje:

  • obchodný názov

  • IČO

  • DIČ

  • IČDPH (nepovinný údaj)

  • Bankové spojenie ( Kvôli vystaveniu faktúry a správnemu zaúčtovaniu)

 

Tieto údaje sú uchovávané na dobu max. 10 rokov v našej databáze a slúžia výhradne pri identifikácii ako kupujúceho. Používame ich výhradne na realizáciu Vašej objednávky a zlepšení našich služieb. Vami zadané údaje sú takisto nutné pre náš fakturačný a účtovný systém (ktorý spracúvava naša účtovníčka). Našu databázu údajov za žiadnych okolností nepredávame, neprenajímame, ani nijak inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (mimo uvedených, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy a vybavenie objednávky.

V súčastnosti sú všetky formy elektronického bankovníctva (čiže platby cez internet) realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine Vaše meno, informáciu o úspešnosti vašej platby (Či platba prebehla úspešne) , prípadne číslo účtu (Slúži na identifikáciu vašej platby).

Vaše údaje poskytujeme jedine organizáciam, s ktorými je nutné spolupracovať pri vybavovaní Vašej objednávky. Sú to banky (klienti ktorých u nás môžu platiť cez internet banking) a doručovateľské služby . V tomto prípade ide ale o jednorázové poskytnutie týchto údajov, slúžiace len pre vybavenie Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ExinShop.sk môže verejnosti, alebo tretej strane poskytnúť štatistické údaje o návštevnosti svojej stránky, obrate a podobne, avšak na základe týchto informácií nie je možne nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Vaše osobné údaje v našej databáze je možné kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa na Váš zaregistrovaný účet na stránke nášho internetového obchodu. V prípade, že si Vašu registráciu želáte zrušiť, je potrebné kontaktovať nás (telefonicky, emailom) a vašu registráciu zneaktívnime.

 

Aby sme to nakoniec zhrnuli:

Zaväzujeme sa nepredávať Vaše osobné údaje žiadnym iným osobám, ani ich nikomu inému nebudeme poskytovať (mimo vyšie uvedených). Vaše údaje ktoré nám poskytnete slúžia výhradne na bezproblémové a kvalitné splnenie Vašej objednávky a na komunikáciu s Vami za účelom neustáleho zlepšovania kvality našich služieb pre Vás.

Potvrdením súhlasu s našimi obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov pri registrácii na stránkach www.exinshop.sk vyjadrujete Váš súhlas čím nás oprávňujete narábať s uvedenými údajmi.

 

Exinshop.sk 

IDW s.r.o.

so sídlom -  Partizánska 393/15, 956 17 Solčany

IČO: 47435283
DIČ: 2023900879

Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.35265/N

 

Konateľ - Ľubomír Lacika

Dodacia adresa:

Ľubomír Lacika - Autokomplet TM

Dopravná 2/A ,  955 01 Topoľčany

 

Bankové spojenie:


VUB:  1809224951/0200

IBAN:   SK53 0200 0000 0018 0922 4951

BIC:   SUBASKBX

niesme platcom DPH. Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné

Telefón: +421 949 443 343

Email: info@exinshop.sk